X
RODO
RODO

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI KORZYSTAJĄCYCH Z NOCLEGU

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Ewa Hewelt „Nautilus”z siedzibą ul. Wejhera 7, 84-100 Puck, dalej: „Administrator”.

Dane kontaktowe:

Restauracja "NORDOWI MÔL" Celbowo 27 A, 84-100 Puck

tel.: (058) 673-20-02

kom. 607-36-05-36     

e-mail: marketing@nordowimol.pl

II. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe Dane będą przetwarzane w celu:

  • wykonania na Pana/Pani rzecz umowy o świadczenie usług hotelowych w Nordowi Dwór lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO).
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych oraz obowiązków z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1. lit. c RODO)
  • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami np. zniszczenie mienia (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

Dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

III. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane mogą być następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), numer paszportu (obcokrajowcy), numer rachunku bankowego i/lub karty kredytowej, numer identyfikacji podatkowej (w przypadku wystawienia faktury VAT).

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy i świadczenia usług.

V. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane czas okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług noclegowych, a następnie dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów, tj. do 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło świadczenie usługi. Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń.

VI. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług niezbędnych do wykonania umowy przez Administratora, takich jak usługi informatyczne (np. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), usługi księgowe, usługi prawne, usługi pocztowe itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami

Jeżeli rezerwacja została dokonana w związku z odwołanym lub opóźnionym lotem za pośrednictwem linii lotniczej lub agenta, możemy przekazać Twoje imię i nazwisko agentowi rozliczającemu rezerwację w celu rozliczenia płatności.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani”

- prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), -usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa).

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym w pkt I.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies Policy.

ok